DATA PROTECTION PRIVACY NOTICE

LOGS Association – Social Initiatives Group, based in Giarmata, Str. Berzei, Nr. 18, Timis, Romania, legally represented by Mr Flavius Ilioni Loga – President, under social assistance initiaves, processes your personal and special data as follows: name & surname, name & surname of family members, sex, date and place of birth, conditions of residence, nationality, country of origin, status, signature, religion, nationality / ethnic group, civil status data, economic situation, identity document, telephone / fax, address (home / residence), e-mail, profession, job, training (diplomas, studies), family situation, bank data, labor status, personal data denoting the origin ethnicity of the data subjects, health data, belonging to a vulnerable group, ID series and number, personal numerical code, photographic, intended to provide services / implementation of activities.

In order to benefit from the services / benefits offered by the project, it is necessary to register as a participant by filling in the forms for the activities you take part in the project. Your refusal determines the impossibility of joining the target group and implicitly the impossibility of registering in the project. The registered information is intended for use by the operator and is only communicated to the following recipients: the person concerned, the legal representatives of the person concerned, the employees of the operator with the right of access, the partners in the project responsible for the activities for which you will register, central / local public authorities, and other law enforcement agencies entitled to request information.

We inform you that, according to Law no. 677/2001, you have the right of access, data interference, the right of opposition and the right not to be subject to an individual decision. You are also granted the right to appeal to the courts for the defense of any rights guaranteed by Law 677/2001, which you believe have been violated. Please be aware that the exercise of the right of opposition does not affect the lawfulness of the use of the data before the withdrawal of the consent (the notice does not have retroactive effect)

DECLARATION OF CONSENT

I hereby declare trough my signature, that I have taken note of the Data Protection Privacy Notice and I consent to the use of personal data as outlined above, provided for the purpose of the social activities.

DECLARATION OF CONSENT: photographs or other images

I hereby declare triugh my signature, that I agree that photographic and video images containing my image can be processed and broadcast publicly through the LOGS communication materials (project web-site, newsletters, articles / communications, etc).

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

Asociatia LOGS – Grup de Initiative Sociale, cu sediul în Giarmata, Str. Berzei, Nr. 18, Timis, Romania, reprezentată legal de către domnul Flavius Ilioni Loga – presedinte, prelucrează in baza activitatilor de asistenta sociala, datele dumneavoastră cu caracter personal și special, după cum urmează: nume și prenume, numele şi prenumele membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, conditii de locuit, cetățenia, tara de origine, statut, semnătura, religie, nationalitate/grup etnic, date din actele de stare civilă, situatie economica, document de identitate, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională (diplome, studii), situație familială, date bancare, statutul pe piața muncii, date cu caracter personal care denotă originea etnică a persoanelor vizate, date privind starea de sănătate, apartenența la un grup vulnerabil, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, imagini fotografice, destinate furnizarii serviciilor/ implementarii activitatilor din cadrul organizatiei. 

Pentru a putea beneficia de serviciile/facilitățile pe care le oferă proiectul este necesară înregistrarea dvs. ca participant, prin completarea formularelor pentru activitatile la care participați în cadrul proiectului. Refuzul dvs. determină imposibilitatea incadrarii in grupul tinta si implicit imposibilitatea inregistrarii in proiect. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate,  angajati ai operatorului cu drept de acces, partenerii din cadrul proiectului responsabili cu derularea activitatilor pentru care va inscrieti, parteneri contractuali ai operatorului, autoritati publice centrale/locale, si alte institutii abilitate de lege sa solicite informatii. 

Va aducem la cunostinta ca, potrivit Legii nr. 677/2001 actualizata, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opozitie şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea 677/2001, care considerati ca v-au fost incalcate. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca exercitarea dreptului de opozitie nu afecteaza legalitatea utilizarii datelor inainte de retragerea consimtamantului (notificarea nu are efect retroactiv)

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

Prin semnatura, declar ca am luat la cunoștință Nota de informare privind protecția datelor personale si sunt de acord cu prelucrarea datelor personale conform celor mentionate mai sus, furnizate in scopul asistarii sociale.

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT privind FOTOGRAFIEREA

Prin semnatura, declar ca sunt de acord ca imagini fotografice și video care conțin imaginea mea vor putea fi procesate și difuzate public prin intermediul materialelor de comunicare ale organizatiei (web-site proiect, buletine informative, articole/comunicate etc.).